Rymax Promo items

Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Smeermiddelen, Europa
Delen via

Art. 1. - Algemeen

Onder verkoper wordt verstaan Rymax B.V. met inbegrip van al haar merken.

De hierin opgenomen "Algemene Verkoopvoorwaarden" zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, bestellingen, contracten, leveringen en diensten tussen verkoper en koper.

Geen aankoopvoorwaarden van de koper zijn van toepassing of zetten de "Algemene Verkoopvoorwaarden" opzij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door de Verkoper.


Art. 2. - Bestelovereenkomst

De Verkoper verbindt zich tot geen enkele bestelling alvorens een schriftelijke orderbevestiging aan de Koper te hebben overhandigd. De voorwaarden van de bestelling worden bepaald in dit document en in de orderbevestiging.

De verkoper kan op elk moment prijzen, kwaliteit, hoeveelheid en geldigheid wijzigen voordat de orderbevestiging is verzonden.

Alle offertes en aanbiedingen zijn slechts 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Art. 3. - Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de verkoopprijs exclusief belastingen, rechten, heffingen en transport volgens Incoterms "Ex Works".

Elke prijs is gebaseerd op de huidige grondstofprijs, energieprijs, wisselkoersen, rechten, belastingen, vracht, opslagkosten en verzekeringskosten. De Verkoper kan de verkoopprijs op elk moment wijzigen als een van de bovenstaande kosten wordt gewijzigd voordat het product wordt geleverd. Anderzijds heeft de Koper in dergelijke omstandigheden het recht om de bestelling binnen 3 dagen schriftelijk te annuleren.


Art. 4. - Levering

Op alle leveringen zijn de meest recente Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel van toepassing.

Overeengekomen leveringsdata en -tijden worden beschouwd als benaderingen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de orderbevestiging.

De Verkoper heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te leveren indien dit om welke reden dan ook gepast is. De verkoper behoudt zich het recht voor om in de orderbevestiging bevestigde hoeveelheden plus of min 10% te leveren.

Het lossen is altijd de verantwoordelijkheid van de Koper. De Koper is verplicht om binnen 1 uur na aankomst van de expediteur met het lossen te beginnen. Eventuele toeslagen als gevolg van te laat lossen zijn voor rekening van de Koper.

De Koper dient het product onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. In geval van enige afwijking in kwaliteit, hoeveelheid of schade in het geleverde product, dient de koper dit onmiddellijk en binnen 3 dagen na ontvangst van het product schriftelijk te melden aan de verkoper, inclusief documentatie en foto's.

De eigendom van alle door de Verkoper geleverde producten gaat pas over op de Koper nadat de verkoopprijs en alle andere aan de Verkoper verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.

Het risico van schade aan of verlies van het product gaat over op de koper in overeenstemming met de Incoterms.

De Verkoper aanvaardt geen geretourneerde goederen van de Koper tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd. De Verkoper behoudt zich het recht voor om producten te weigeren die beschadigd zijn op weg van de Koper of om producten te weigeren die geopend, veranderd of op een andere manier verkeerd behandeld zijn door de Koper.


Art. 5. - Betaling

Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, zijn de betalingsvoorwaarden gebaseerd op een Letter of Credit.

In geval van te late betaling is de Verkoper gerechtigd de Koper rente in rekening te brengen over alle verschuldigde betalingen. De rente is gebaseerd op de wettelijke bankrente van het land van de Verkoper vermenigvuldigd met 3.

De Koper is ook aansprakelijk voor alle andere kosten, inclusief juridische kosten, als gevolg van te late betalingen.


Art. 6. - Garanties

De Verkoper garandeert dat het product voldoet aan de specificaties van de Verkoper.

De verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van het product. De Koper heeft te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid om de geschiktheid van het product te verzekeren en de nodige testen uit te voeren voor het gebruik.


Art. 7. - Aansprakelijkheid

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, betreffende het gebruik, de toereikendheid, de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor welk doel dan ook van de geleverde goederen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk verklaard door de Verkoper. Informatie gegeven door de Verkoper over de kwaliteit, samenstelling of toepassingsdoeleinden zal alleen worden opgevat als een garantie indien expliciet vermeld in de vorm van een garantie in de verkoopovereenkomst. De koper vrijwaart en stelt de verkoper schadeloos voor en tegen alle vorderingen voor schade, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins, als gevolg van het gebruik of de verkoop door de koper van de geleverde goederen, tenzij dergelijke schade het directe gevolg is van een schending van een uitdrukkelijke schriftelijke garantie gegeven door de verkoper, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de kant van de verkoper. De aansprakelijkheid van de Verkoper zal de netto verkoopprijs van de betrokken goederen niet overschrijden. In geen geval omvat de aansprakelijkheid van de Verkoper indirecte schade of gevolgschade.

In het geval van een gebrekkig geleverd product worden vorderingen tot ontbinding van de overeenkomst of vermindering van de koopprijs alleen toegekend indien het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan worden verholpen, indien latere nakoming onredelijke kosten met zich meebrengt, onaanvaardbaar is of om andere redenen als mislukt moet worden beschouwd. De Koper heeft echter geen recht op ontbinding van de overeenkomst in geval van kleine gebreken. Als het defect kan worden toegeschreven aan een schending van de bedienings-, onderhouds- en installatie-instructies, onjuist gebruik of onjuiste opslag, onjuiste of nalatige behandeling of montage, natuurlijke slijtage of knoeien met het geleverde artikel door de Koper of een derde partij, heeft de Koper geen recht op enige vorm van vordering tegen de Verkoper.

De Koper dient de Verkoper in staat te stellen om elk afgekeurd product onmiddellijk te inspecteren.


Art. 8. - Gezondheid, veiligheid en milieu

Lees en pas de informatie in het productveiligheidsblad zorgvuldig toe.

De Koper is volledig verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wetgeving.


Art. 9. - Ethisch en moreel gedrag

De Koper leeft alle wetten na die van toepassing zijn op zijn activiteit en neemt bijgevolg alle administratieve en juridische gevolgen op zich in geval van niet-naleving van deze regels, zonder dat de Verkoper hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.


Art. 10. - Overmacht

Verkoper noch Koper zijn op enigerlei wijze jegens elkaar aansprakelijk indien deze partij door overmacht tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen uit hoofde van dit contract na te komen. Een partij die zich op deze reden beroept, dient de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en dient de uitvoering van haar verplichtingen onder dit contract te hervatten onmiddellijk na beëindiging van de oorzaak. Een geval van overmacht omvat: overmacht, ongelukken, brand, explosie, overstroming, stormen, stakingen, rellen, burgerlijke onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), beperkingen of verboden opgelegd door de overheid, regering en/of regelgeving en elke andere gebeurtenis die wordt beschouwd als een geval van overmacht volgens de wetten van het land van de Verkoper.


Art. 11. - Toepasselijk recht

Op overeenkomsten en documenten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het recht van het land van de Verkoper van toepassing.


Versie 01-01-2024

Rymax Lubricants gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Lees meer over hoe we uw cookies gebruiken in onze cookieverklaring. 

Selecteer jouw regio